* Öğrencilerin Arkas Sanat Merkezi’nin üst katında yer alan Atölye odasına teslim edilip & aynı odadan teslim alınması rica olunur.
(Atölye saatleri süresince belirtilen bu telefon numarasına ulaşılabilir olması çok önemlidir)
Eğitim bölümünün bilmesi gerektiğini düşündüğünüz, katılımcı çocuğun gelişimine ilişkin farklılıklar ya da eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumlar var ise (engellilik, alerji, hastalık vb gibi) belirtilmesi rica olunur.


Arkas Sanat Merkezi’nin sergi, etkinlik ve özel fırsatlarından haberdar olmak için, tüm ürün, hizmet ve kampanyaları ile ilgili tanıtım, satış ve pazarlama amaçlı olarak, işbirliği içindeki kurumların görünürlüklerini içerebilen şekilde; SMS, e-posta, telefon ve sair iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla sizinle iletişime geçmesi için izin/onay veriyor musunuz?


Kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak çocuklar için düzenlenen atölye ve çalışmalarda kaydedilen çocuğuma ve bana ait isim/soy isim, doğum tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, acil durumda aranacak kişi bilgisi, görsel ve işitsel veriler, oluşturulan tüm öğretim ve atölye materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtları, varsa eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumu ve çocuk ile yakınlık durumuna ilişkin kişisel verilerin Arkas Holding A.Ş. tarafından tarafıma e-bülten başlığı altında sergileri, çocuk atölyelerini duyurmak, acil durumları bildirmek, yılbaşı / bayram tebrik kartları göndermek ve ziyaret saatleri hakkında bilgi verilebilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine, bu bilgilerin şirkete ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili hizmet veren Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.(SETROW) ve diğer mobil medya şirketleri, sosyal medya platformlarında bulunan Arkas Sanat Merkezi hesaplarına, reklam ajansları, Zoom gibi çözüm ortaklarının platformlarına ve Arkas Grup şirketleri ile yurt içinde ve/veya yurt dışında paylaşılmasına onay veriyorum / onay vermiyorum.


Uzaktan ve Zoom platformu kullanılarak yapılan çocuk atölye etkinlikleri süresince velisi bulunduğum öğrencinin yetkililer ile; gerekli bilişsel güvenlik önlemlerini almak benim sorumluluğumda olmak üzere, bu uygulamalarda yer alarak atölye etkinlik sürecini sürdürmesine onay veriyorum.
Atölyelerin uygulama süresi 60 dakikadır. Arkas Sanat Merkezi, atölyenin kapsamına göre söz konusu süreleri uzatma ve kısaltma hakkını saklı tutar. Atölye programları, belirtilen yaş aralıklarında yer alan çocuklar için düzenlenmektedir. Bu yaş aralığında kalmayanlar olduğu takdirde Arkas Sanat Merkezi atölyeye almama hakkına sahiptir.


* 18 yaşından küçük katılımcıların, ailelerince veya ailelerince yetkilendirilen bir yetişkin tarafından teslim edilmeleri ve teslim eden refakatçi yetişkinin ayrılmayıp atölye bitene kadar beklemesi rica olunur. Teslim edenin zorunlu bir nedenle ayrılması gerektiği durumda küçük, teslim edenin bildireceği diğer bir kişi tarafından teslim alınabilecektir. Katılımcı’nın atölyeye geliş ve gidişinden, aile ve ailenin refakatine verdiği yetişkin sorumlu olup, Arkas Sanat Merkezi bu hususa ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


* Belirtilen atölye saatleri içerisinde katılımcı çocuğun atölyeden ayrılmak istemesi durumunda, Arkas Sanat Merkezi görevlileri küçüğü teslim eden kişiyi, bırakılan telefon numarasından arayarak, küçüğün bulunduğu atölyeden gelip teslim alınmasını bekler.


* Arkas Sanat Merkezi, atölyeler ve etkinlikler sırasında katılımcıların şahsi eşyalarıyla ilgili kayıp, uğrayabileceği hasar veya yaralanma durumunda hiçbir sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü üstlenmez.


Refakatçi/ Veli, yukarıda belirtilen tüm bilgileri okuduğunu, anladığını; refakatçisi/velisi olduğu küçüğün Atölye çalışmasına katılmasına onay verdiğini, kayıt işlemlerini gerçekleştirerek atölye kurallarını onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


* Atölyeye katılan küçüğün zamanında teslim alınması diğer atölyelerin vaktinde başlayabilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Velilerin/refakatçilerin belirtilen atölye bitiş saatinde hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.


** Arkas Sanat Merkezi’ne dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemesi konusunda hassasiyetinizi rica ederiz.
VERİ SORUMLUSU: ARKAS HOLDİNG A.Ş.
Umurbey Mah. Liman Cad. No:38/1 Konak, İzmir


ARKAS HOLDİNG A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır;
Kimlik Bilgileriniz: Kendiniz ve çocuğunuzun adı soyadı, çocuğunuzun yaşı, T.C. Kimlik numaralarınız.
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz.
Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Kendiniz ve çocuğunuzun fotoğrafları, video ve ses kayıtları, kamera kayıtları.
Varsa eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumu, çocuk ile yakınlık durumunuz.


Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.


1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Talep/şikayetlerin takibi,
Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve yeni sergilerden haberdar edilmenizi sağlamak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
Şirketimizce düzenlenen çocuk atölyelerinde çocukların güvenliğini sağlamak,
Her türlü etkinlik ve sergilerin düzen ve güvenliğini sağlamak,
Sergilenen eserlerin güvenliğinin sağlanmak,
Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi amaçları ile işlenecektir.


Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, vakıf ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması:


Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Zoom vb. çevrimiçi platformlarına, şirkete ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili hizmet veren Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.(SETROW) ve diğer mobil medya şirketleri, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.


4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@arkassanatmerkezi.com üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.arkassanatmerkezi.com ‘da yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.

Lütfen doldurmuş olduğunuz gezi talep formunun henüz kesin kayıt olmadığını dikkate alınız. Formu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, turunuzu planlamak için sizinle iletişime geçeceğiz.
*Atölye etkinlik dili Türkçe’dir, 1 saat sürmektedir.

Menü