ARKAS SANAT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU:  Arkas Sanat A.Ş.

Liman Cad. No:38 Arkas Binası Alsancak /İzmir

arkassanat@hs03.kep.tr 


Arkas Sanat A.Ş. olarak (Arkas) düzenlediğimiz sergilerimiz ve etkinliklerimizde doldurulan ziyaretçi defteri, etkinlik katılım formu ile internet sitemizdeki formlar içerisinde yer alan ad/soyadınız, elektronik posta adresiniz, görsel ve işitsel verileriniz ile çocuklar için düzenlenen atölye ve çalışmalarda kaydedilen, çocuğunuzun ve sizin ad/soyadınız, adresiniz, T.C. Kimlik numaralarınız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, görsel ve işitsel verileriniz ve çocuk ile yakınlık durumunuz kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır.

Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, her türlü sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ve şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla toplanmakta olup, şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile İşlenecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;                          

 • Şirketimiz tarafından düzenlenen her türlü etkinlik ve yeni sergilerden haberdar edilmenizi sağlamak üzere reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizce düzenlenen çocuk atölyelerinde çocukların güvenliğini sağlamak,
 • Her türlü etkinlik ve sergilerin düzen ve güvenliğini sağlamak,
 • Sergilenen eserlerin güvenliğinin sağlanmak,
 • Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,

amaçları ile işlenebilecektir.

Ayrıca, Arkas ve bağlı şirketlerin hizmetlerini kullanarak çağrı merkezi, internet ve sosyal medya sayfaları ile mobil uygulamalar ve benzeri vasıtaları kullandığınızda, Arkas tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, Arkas bünyesinde ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Arkas ve bağlı şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, şirkete ticari elektronik ileti gönderimi ile ilgili hizmet veren Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.(SETROW) ve diğer mobil medya şirketleri, reklam ajansları ödeme sistemleri kuruluşlarına, sosyal medya platformlarında bulunan Arkas Sanat Merkezi hesaplarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.

Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK Md. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik ortamda ise güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak yine yukarıda belirtilen kayıtlı elektronik e-posta adresimize gönderebilir veya info@arkassanatmerkezi.com adresine iletebilirsiniz. 

Arkas, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Arkas tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

5. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması

Şirketimiz tarafından düzenlenen etkinlik ve yeni sergilere ilişkin olarak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, şirketimizce gerçekleştirilen tanıtım ve etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanmasını kabul ettiğiniz takdirde tarafınıza elektronik posta/SMS gönderilecektir.

Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle şirketimizden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettim; okudum, inceledim, değerlendirdim ve yukarıda bildirilen tüm hususlar konusunda Arkas tarafından detaylıca bilgilendirildim.                               


Tarih:

Ad/Soyad-imza:

 

 

 

GERİ DÖN